Ochrana údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v Nariadení GDPR a osobitných predpisoch.
Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov a informácie o prístupe k osobným údajom.

Prevádzkovateľ
Slovenský filmový ústav so sídlom na adrese Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, IČO: 00891444 (ďalej len „SFÚ“ alebo Prevádzkovateľ) je prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov pre nasledovné účely. 

Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení GDPR alebo Zákone o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ
Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia. Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Plnenie zákonných povinností
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tak ako nám to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).
Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať.

Plnenie zmluvy
Vaše bežné osobné údaje môžeme spracúvať na základe uzatvorenia a plnenia zmluvy (kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy), dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, objednanie lístka a jeho kontrolovanie a  plnenie ďalších zmluvných povinností (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Súhlas
Vaše kontaktné osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vami udeleného súhlasu a to najmä za účelom zasielania marketingových informácií (newsletter) (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR).

Verejný záujem
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v špecifických prípadoch pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR). Ako napríklad vykonávanie činností podľa zriaďovacej listiny v oblasti dizajnu. Do tohto informačného systému radíme všetky činnosti súvisiace so splnením poslania SFÚ, ktorým je priamo sa zúčastňovať a spolupodieľať sa na uchovávaní, ochrane, odbornom spracovaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní národného kultúrneho dedičstva, vytváraní a šírení nových hodnôt v oblasti filmového umenia a kinematografickej kultúry Slovenskej republiky.

Oprávnený záujem – Dodávateľské a odberateľské vzťahy
Vaše kontaktné osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe nášho oprávneného záujmu (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR), najmä v rámci dodávateľských a odberateľských zmlúv. Vaše osobné údaje získavame buď priamo od Vás, ak ste osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, s ktorou uzatvárame zmluvný vzťah, alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie kontaktu, v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa pri vedení účtovníctva, v prípade účtovných záznamov/faktúr 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Oprávnený záujem – Monitorovanie priestorov kamerovým systémom
Prevádzkovateľ vo svojich priestoroch a v ich bezprostrednom okolí prevádzkuje kamerové systémy za účelom ochrany majetku, poriadku a bezpečnosti ako súčasť celkovej bezpečnostnej politiky. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu zaznamenávania obrazových záznamov a prejavov osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Prevádzkovateľ uchováva záznam počas 15 dní odo dňa jeho vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Oprávnený záujem – Kontrola vstupu
Prevádzkovateľ pri vstupe do svojich priestorov vyžaduje identifikáciu vstupujúcich osôb, dôvod a čas návštevy  za účelom ochrany majetku, poriadku a bezpečnosti ako súčasť celkovej bezpečnostnej politiky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas 12 mesiacov od skončenia kalendárneho roka.

Oprávnený záujem – Komunikácia
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe nášho oprávneného záujmu (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR), najmä v rámci informovania verejnosti o akciách a podujatiach alebo o činnostiach predstaviteľov Prevádzkovateľa prostredníctvom fotografií, videí, článkov v masovokomunikačných prostriedkoch alebo na internete (webové sídlo a sociálne siete)
Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu a po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). Vaše osobné údaje nebudú využité na iné účely.

Cookie
Pri zobrazovaní niektorej našej stránky alebo diskusnej skupiny môže prevádzkovateľ uložiť na Váš počítač určité údaje. Tieto údaje môžu mať podobu “cookie” alebo podobného súboru, ktorý nám umožní prispôsobiť stránku alebo diskusiu na mieru Vašim záujmom a preferenciám. Tieto súbory je možné v prípade väčšiny internetových prehliadačov z pevného disku odstrániť. Nezabudnite prosím, že vymazanie, alebo blokovanie “cookies” môže narušiť plnohodnotné využívanie našej stránky.
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov na tieto účely nie je zákonné, že ním neprimerane zasahujeme do vašich práv a slobôd, môžete také spracúvanie namietať kedykoľvek u zodpovednej osoby.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa.
Ak budú vaše osobné údaje podliehať automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, alebo ak vaše osobné údaje budeme zverejňovať a uskutočňovať prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sme povinný vás bezodkladne o týchto skutočnostiach informovať.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zodpovedná osoba
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
E-mail:  gdpr@sfu.sk
Korešpondenčná adresa:   Zodpovedná osoba GDPR
Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava

Vaše práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.
Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na weboch Prevádzkovateľa formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.