Audiovizuálny fond s úpravami

S cieľom zjednodušiť administratívne procesy súvisiace s použitím a vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov schválila Rada Audiovizuálneho fondu (AVF) na svojom decembrovom rokovaní okrem iného aj úpravu vnútorných predpisov fondu. Rada napríklad zrušila doterajší komplikovaný režim predkladania a prerokovania žiadostí o zmenu termínu vyúčtovania. Ako uvádza fond, termín vyúčtovania je v zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov fondu v zásade určený dohodou oboch strán a v nadväznosti na harmonogram realizácie projektu. Prípadné zmeny harmonogramu realizácie projektu a časového použitia poskytnutých prostriedkov ponechala rada v štandardnom režime, ktorý je určený ustanoveniami v článku 6 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z AVF. Ďalšou úpravou je nový limit na povinnú prílohu k vyúčtovaniu, ktorou je správa audítora alebo znalecký posudok licenciovaného znalca o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou. Túto správu alebo posudok predloží prijímateľ vždy, ak je celková poskytnutá suma finančných prostriedkov 30 000 eur alebo viac. Podrobnejšie informácie o týchto aj ďalších úpravách nájdete na webovej stránke fondu www.avf.sk.

dan

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články