Creative Europe Desk Slovensko informuje

Vo februári majú uzávierky nasledujúce schémy programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA:

1. Výzva EACEA/31/2018, Prístup na trh (uzávierka 7. 2. 2019). V jej rámci je možné žiadať podporu na aktivity zamerané na:

– uľahčenie európskych a medzinárodných koprodukcií vrátane krátkych filmov, videohier, televíznych seriálov a krížových médií,

– uľahčenie prístupu k profesionálnym audiovizuálnym obchodným podujatiam a trhom a využívanie online obchodných nástrojov v Európe i mimo nej,

– uľahčenie šírenia európskych diel vrátane krátkych filmov v Európe a vo svete na všetkých platformách vo všetkých formátoch.

Výzva rozdeľuje projekty na 3 typy:

Akcia 1: Trhy pre európskych audiovizuálnych profesionálov
Akcie na podporu prístupu európskych filmových profesionálov a európskych filmových diel na profesionálne audiovizuálne trhy v Európe i mimo nej (napr. koprodukčné fóra, finančné iniciatívy, trhy pre dokončené diela).

Akcia 2: Online nástroje podporujúce výmenu informácií a kontaktov

– tvorba databáz a/alebo siete databáz európskych audiovizuálnych diel a profesionálov určených audiovizuálnym profesionálom,

– tvorba inovatívnych online nástrojov pre európsky audiovizuálny priemysel využívajúcich najnovšie digitálne technológie. 

Akcia 3: Aktivity propagujúce európske diela

– propagácia európskej kinematografie (organizácie zastupujúce aspoň 15 krajín MEDIA),

– propagačné iniciatívy a platformy, ktoré majú za cieľ vytvoriť inovatívne spôsoby distribúcie európskych audiovizuálnych diel a výmenu informácií medzi európskymi profesionálmi (zoskupenia aspoň 3 rôznych organizácií z 3 rôznych krajín MEDIA).

2. Výzva EACEA/23/2018, Vývoj – balíky projektov (uzávierka 20. 2.  2019) 

Táto schéma je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré existujú najmenej 36 mesiacov a preukážu, že ako väčšinový producent produkovali dielo v období 5 rokov pred podaním žiadosti a toto dielo bolo komerčne distribuované najmenej v 3 zahraničných teritóriách.  

Finančnú podporu je možné žiadať na podporu vývoja 3 až 5 projektov, každý projekt môže získať podporu vo výške od 10 000 do 60 000 eur, čo môže predstavovať maximálne 50 % rozpočtu na vývoj. Celková výška podpory na celý balík sa pohybuje od 70 000 do 200 000 eur. Producent môže do balíka zaradiť navyše aj 1 krátky film (do 20 minút), ide o možnosť podpory mladých talentov. Stále platí, že nakrúcanie žiadneho z projektov v balíku sa nemôže začať skôr ako 8 mesiacov po podaní žiadosti.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Vlastimil Herold

Vlastimil Herold

Prvým zo zakladateľov bol osamelý nadšenec Viktor Kubal so svojimi animátorskými pokusmi a prvým, vtedy ešte neozvučeným, krátkym slovenským animovaným filmom Studňa lásky (1944). Druhým bol Bohdan Slavík, zakladateľ Oddelenia triku a grafu (1951) na pôde Štúdia populárno-vedeckého filmu. Práve tam vyrástla generácia animátorov, ktorých pre animovaný film nadchol prvý profesionálny animátor Vlastimil Herold. Prvý film štátneho štúdia Pingvin (1964) nakrútil ďalší zo štvorice, Ivan Popovič, spolu s bratom Vladimírom. Vlastimil Herold sa narodil v roku 1924 v Nižnom Hrabovci v českej rodine. Po vzniku Slovenského štátu však museli Slovensko opustiť. Po presídlení do Čiech študoval na vojenskom gymnáziu a neskôr na strojníckej priemyslovke. Počas vojny navštevoval aj večerné kurzy kreslenia u maliara Vojtěcha Tittelbacha, čo zásadne ovplyvnilo jeho budúcu kariéru. Na Slovensko sa vrátil v 50. rokoch do Oddelenia triku a grafu. Spolu s manželkou, grafičkou Libušou Černou, prišiel ako „hotový animátor“ z populárneho českého animačného štúdia Bratři v triku. V rokoch 1955 – 1956 v Oddelení triku a grafu napísal a režíroval štyri reklamy, ktoré predstavujú prechod medzi „úžitkovou“ animáciou trikárov a svojbytným naratívnym filmom. Vedenie slovenského filmového podniku však animovaným filmom neprialo, keďže mohli vznikať len nad rámec trikárskej pracovnej agendy, teda vo voľnom čase trikárov. Herolda a Černú to vyčerpávalo...
Zobraziť všetky články